Nền tảng tư tưởng của Đảng-“Mạch nguồn” của mọi thắng lợi

Thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930), dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng nước ta đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vang dội trong thế kỷ XX và khoảng hai thập niên đầu thế kỷ XXI, tiêu biểu đó là thắng lợi: Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, Chiến dịch Mùa Xuân năm 1975... Kết quả ấy là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; của việc giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối, nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin; gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tinh thần đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng... và cùng với đó còn có một yếu tố cực kỳ quan trọng, đó chính là lý luận và tư tưởng của Đảng.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ