Luôn xứng đáng dưới màu cờ của Đảng

Từ khi thành lập Đảng đến nay, việc phát triển đảng viên mới diễn ra thường xuyên ở tất cả các tổ chức Đảng. Đó là quy luật, không những tăng thêm sinh lực, sức chiến đấu mà còn bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng ta. Vì vậy, để đứng trong hàng ngũ của Đảng, đòi hỏi người xin vào Đảng phải có động cơ phấn đấu đúng đắn, trong sáng, chấp nhận mọi gian khổ, hy sinh vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của nhân dân.

Luôn xứng đáng dưới màu cờ của Đảng

Luôn xứng đáng dưới màu cờ của Đảng

Từ khi thành lập Đảng đến nay, việc phát triển đảng viên mới diễn ra thường xuyên ở tất cả các tổ chức Đảng. Đó là quy luật, không những tăng thêm ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Luôn xứng đáng dưới màu cờ của Đảng

Từ khi thành lập Đảng đến nay, việc phát triển đảng viên mới diễn ra thường xuyên ở tất cả các tổ chức Đảng. Đó là quy luật, không những tăng thêm sinh lực, sức chiến đấu mà còn bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng ta. Vì vậy, để đứng trong hàng ngũ của Đảng, đòi hỏi người xin vào Đảng phải có động cơ phấn đấu đúng đắn, trong sáng, chấp nhận mọi gian khổ, hy sinh vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của nhân dân.