Hà Nội với Trường Sa và trách nhiệm của lực lượng vũ trang Thủ đô

Thực hiện Nghị quyết 36, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; thực hiện Hướng dẫn số 258-HD/BTGTU, ngày 10/2/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Hướng dẫn số 291/HD-CT, ngày 17/2/2023 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2023.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ