A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng quân đội mạnh về chính trị

 

QPTĐ-Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”. Theo Bác, xây dựng quân đội là xây dựng tất cả các mặt, các nội dung cấu thành sức mạnh chiến đấu của quân đội, không được coi nhẹ một nội dung nào, trong đó phải lấy xây dựng quân đội về chính trị làm cơ sở. Đây là vấn đề rất cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, quân đội của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

Xây dựng quân đội về chính trị không những nhằm trực tiếp xây dựng sức mạnh chính trị-tinh thần, sức mạnh cơ bản của quân đội ta, mà còn là tạo cơ sở xây dựng quân đội ta trên các mặt khác; làm cho quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đồng thời đủ sức làm tròn phận sự trung thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kể từ ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đến nay, đã qua một chặng đường 78 năm vừa xây dựng, vừa chiến đấu trưởng thành, quân đội ta đã thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “…Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Để làm nên sức mạnh vô dịch đó, quân đội ta không chỉ có sức mạnh về quân sự, mà còn có sức mạnh về chính trị và đây chính là chiến lược xây dựng con người trong quân đội. Trong quá trình xây dựng quân đội, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng một đội ngũ cán bộ quân đội trung thành, có trí tuệ, đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt của cuộc đấu tranh và mọi thử thách của cách mạng. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống”. Nội dung, quan điểm trong Nghị quyết Đại hội XIII đã thể hiện tính kế thừa và phát triển về chủ trương xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, trong đó lấy xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở là đúng đắn và phù hợp với tình hình mới.

Hiện nay tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo với các cuộc xung đột vũ trang; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn ra gay gắt. Biển Đông và một số địa bàn chiến lược vẫn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định và diễn biến ngày càng phức tạp, đe dọa hòa bình, ổn định của khu vực. Thấy rõ vai trò chính trị trong sức mạnh của quân đội ta, các thế lực thù địch đã tăng cường các biện pháp chống phá bằng âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”,  thúc đẩy sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hòa” làm suy yếu sức mạnh chính trị của quân đội. Trước tình hình đó, công tác đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; đấu tranh, phòng, chống suy thoái về chính trị trong nội bộ Đảng và lực lượng quân đội và cả hệ thống chính trị đặt ra những yêu cầu cần thiết, cấp bách. Vì vậy, kiên định nguyên tắc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững bản chất cách mạng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, là nội dung có tầm quan trọng chiến lược trong toàn bộ đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hữu Văn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ